Xóa tòa nhà

Trong trường hợp bạn tạo tòa nhà bị lỗi, bạn có thể xóa nó. Tuy nhiên việc này nên hạn chế sử dụng vì có thể làm ảnh hưởng tới dữ liệu. Để xóa tòa nhà, từ màn hình danh sách tòa nhà

  • Chọn tòa nhà cần xóa
  • Chọn thanh tiêu đề Chi tiết bên phải
  • Cuộn xuống cuối màn hình và chọn Xóa tòa nhà

Xóa tòa nhà