Chỉnh sửa tòa nhà

Để chỉnh sửa thông tin tòa nhà từ màn hình danh sách tòa nhà

  • Chọn tòa nhà cần chỉnh sửa.
  • Chọn biểu tượng chỉnh sửa ở góc trên phải màn hình
  • Nhập thông tin cần chỉnh sửa
  • Sau khi nhập thông xong, bạn chọn Cập nhật

Chỉnh sửa tòa nhà