Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Người dùng sau khi đăng ký xong tài khoản sẽ được tạo 1 doanh nghiệp với thông tin được lấy từ thông tin của người dùng đã đăng ký. Thông tin gồm:

  • Logo
  • Tên doanh nghiệp
  • Số điện thoại của doanh nghiệp
  • Địa chỉ

Để chỉnh sửa thông tin này, từ màn hình Quản lý

  • Bạn chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở khối thông tin doanh nghiệp
  • Chọn Chỉnh sửa
  • Chỉnh sửa thông tin
  • Chọn cập nhật

Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp