Chỉnh sửa hóa đơn

Lưu ý: Chỉ được chỉnh sửa các hóa đơn chưa thanh toán hoặc quá hạn thanh toán

Để chỉnh sửa hóa đơn, từ màn hình danh sách:

  • Chọn hóa đơn cần chỉnh sửa
  • Chọn Chỉnh sửa
  • Chỉnh sửa các thông tin cần thiết
  • Sau khi điền đủ các thông tin, bạn chọn Chỉnh sửa hóa đơn ở cuối màn hình

Chỉnh sửa hóa đơn