Danh sách cọc giữ chỗ

Để xem danh sách cọc giữ chỗ, từ màn hình chính bạn chọn Cọc giữ chô.
Ở đây cọc giữ chỗ được chia làm 4 tab:

  • Đang chờ phòng: là các cọc giữ chỗ mà người đặt cọc chưa tới nhận phòng
  • Quá hạn: là các cọc giữ chỗ mà người đặt cọc chưa tới nhận phòng và đã quá ngày hẹn
  • Khách hủy cọc: là các cọc giữ chỗ mà người đặt cọc không nhận phòng và bỏ cọc
  • Đã tạo hợp đồng là các cọc giữ chỗ được tạo thành hợp đồng thành công

Danh sách cọc

Ngoài ra từ màn hình danh sách, bạn có thể lọc cọc giữ chỗ theo thời gian và tòa nhà

Danh sách cọc