Tạo vai trò

Để tạo vai trò:

  • Từ màn hình danh sách bạn chọn dấu cộng xanh góc dưới màn hình
  • Nhập tên cho vai trò, ví dụ Thu ngân
  • Tick vào các quyền mà vai trò này có quyền truy cập, ví dụ xem, tạo, chỉnh sửa hóa đơn…
  • Nhập mô tả cho vai trò
  • Nhấn nút Tạo vai trò để hoàn thành việc tạo hóa đơn

Tạo Vai trò