Xóa cọc giữ chỗ

Để xóa cọc, từ màn hình danh sách:

  • Chọn cọc cần xóa
  • Chọn Xóa

Xóa cọc