Chỉnh sửa hợp đồng

Để chỉnh sửa hợp đồng, từ màn hình danh sách, bạn chọn hợp đồng cần chỉnh sửa, sau đó chọn nút Chỉnh sửa

chỉnh sửa hợp đồng