Thanh lý hợp đồng

Khi người thuê chuyển phòng, không còn thuê nữa thì hợp đồng giữa 2 bên cần được thanh lý. Có 2 cách để thanh lý hợp đồng:

  1. Từ danh sách hợp đồng, bạn chọn hợp đồng cần thanh lý. Sau đó chọn Thanh lý thanh lý hợp đồng

  2. Từ màn hình danh sách phòng, bạn chọn phòng cần thanh lý, sau đó vào chi tiết phòng và chọn Thanh lý thanh lý hợp đồng