Chỉnh sửa giao dịch

Giao dịch tạo xong, bạn có thể chỉnh sửa thông tin của giao dịch. Để chỉnh sửa thông tin của giao dịch, từ màn hình danh sách giao dịch

  • Chọn giao dịch cần chỉnh sửa
  • Chon biểu tượng chỉnh sửa ở góc trên phải màn hình
  • Chỉnh sửa thông tin
  • Nhấn chỉnh sửa

Chỉnh sửa