Danh sách vai trò

Để xem danh sách vai trò từ màn hình home

  • Chọn menu quản lý để vào màn hình quản lý
  • Chọn Vai trò
  • Hệ thống sẽ hiển thị lên danh sách các vai trò và số lượng nhân viên được gán vai trò đó

Vai trò