Xóa chốt điện nước

Để xóa chốt điện nước, từ màn hình danh sách chốt:

  • Chọn chốt điện nước cần xóa
  • Chọn xóa
  • Chọn đồng ý để xác nhận việc xóa

xóa-chot