Thống kê

LalaHome hỗ trợ người dùng thống kê giao dịch theo theo 2 cách

 • Theo dạng danh sách
 • Theo biểu đồ

Để xem thống kê giao dịch

 • Phần trên của màn hình là thống kê tổng tiền ra và tiền vào trong khoảng thời gian đang chọn
 • Ở dưới là danh sách các giao dịch
 • Chọn biểu tượng biểu đồ, để xem thông kê dưới dạng biểu đồ Xem thống kê
 • Mặc định hệ thống sẽ hiển thị các giao dịch trong tháng vừa rồi. Chọn khoảng thời gian khác nếu muốn xem thống kê giao dịch khoảng thời gian khác
 • Mặc định hệ thống sẽ nhóm các giao dịch theo tháng, nếu muốn nhóm các giao dịch theo ngày hoặc theo năm, hoặc khoảng thời gian bất kỳ bạn chọn biểu tượng lịch ở góc trên phải.
  • Chọn ngày, nếu muốn nhóm các giao dịch theo ngày
  • Chọn tháng, nếu muốn nhóm các giao dịch theo tháng
  • Chọn năm, nếu muốn nhóm các giao dịch theo năm
  • Chọn khoảng thời gian, nếu muốn xem giao dịch trong 1 khoảng thời gian bất kỳ
  • Chọn tất cả nếu muốn liệt kê tất cả các giao dịch

Xem thống kê