Chỉnh sửa người thuê

Để chỉnh sửa thông tin người thuê, từ màn hình danh sách người thuê:

  • Chọn người thuê cần chỉnh sửa
  • Chọn biểu tượng chỉnh sửa ở góc phải trên màn hình
  • Sửa các thông tin cần thiết
  • Sau khi hoàn thành các thông tin, bạn chọn Cập nhật

Chỉnh sửa người thuê