Xóa giao dịch

Lưu ý: Hạn chế xóa giao dịch, vì có thể ảnh hưởng tới thống kê

Giao dịch tạo xong, bạn có thể xóa giao dịch nếu thông tin không chính xác. Để xóa giao dịch, từ màn hình danh sách giao dịch

  • Chọn giao dịch cần xóa
  • Nhấn Xóa ở cuối màn hình
  • Nhấn đồng ý để xác nhận xóa

Xóa giao dịch