Tạo hợp đồng từ cọc giữ chô

Để tạo hợp đồng từ cọc có sẵn, từ màn hình danh sách cọc:

  • Chọn cọc cần tạo hợp đồng
  • Chọn Tạo hợp đồng
  • Bạn sẽ được điều hướng về màn hình tạo mới hợp đồng, các thông tin người đặt cọc cũng sẽ được chuyển sang người thuê.
  • Ngoài ra trong hợp đồng sẽ có thêm 1 mục Tiền cọc giữ chỗ, là số tiền cọc cần trả lại cho người thuê.

Tạo hợp đồng