Xóa hợp đồng

Nếu hợp đồng tạo ra bị lỗi, bạn có thể xóa hợp đồng đó.

Lưu ý hạn chế xóa hợp đồng vì có thể sẽ làm sai dữ liệu.

Để xóa hợp đồng, từ màn hình danh sách, bạn chọn hợp đồng cần xóa, chọn Xóa

xóa hợp đồng