Hóa đơn

Cuối tháng, chủ trọ sau khi chốt các chỉ số điện nước, và dịch vụ sẽ tiến hành lập hóa đơn cho các phòng. Một hóa đơn phòng sẽ gồm tiền phòng trả trước cho tháng tiếp theo, tiền dịch vụ đã dùng của tháng vừa rồi.

Hóa đơn