Danh sách người thuê

Để xem danh sách người thuê, từ màn hình chính bạn chọn Người thuê.
Ở đây người thuê sẽ chia làm 3 danh sách:

  • Đã có phòng: là những người thuê đang thuê phòng
  • Chưa có phòng: là những người thuê chưa được gán phòng
  • Đã thanh lý: là những người thuê cũ, hợp đồng đã thanh lý

Danh sách người thuê