Chỉnh sửa chốt điện nước

Dịch vụ sau khi chốt xong, bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin nếu cần. Để chỉnh sửa từ màn hình danh sách chốt điện nước

  • Chọn chốt điện nước cần chỉnh sửa
  • Chọn Chỉnh sửa
  • Cập nhật lại thông tin của chốt điện nước
  • Sau khi hoàn thành việc sửa thông tin, bạn chọn Chỉnh sửa ở cuối màn hình Chỉnh sửa