Thu chi

Chức năng thu chi giúp bạn quản lý thống kê được dòng tiền ra vào của hệ thống, thống kê vầ báo cáo được nguồn thu/chi theo từng nhóm giao dịch.

Thu chi