Tải hóa đơn

Hóa đơn sau khi tạo xong, bạn có thể tải về dưới dạng pdf để in ấn và gửi cho các phòng. LalaHome hỗ trợ người dùng tạo yêu cầu tải các hóa đơn về và gửi vào email sau khi hoàn thành. Để tải hóa đơn, từ màn hình danh sách hóa đơn:

  • Chọn biểu tượng dấu 3 gạch ở góc trên phải màn hình
  • Chọn tải hóa đơn
  • Mặc định hệ thống sẽ chọn email của người dùng hiện tại vào để gửi hóa đơn. Bạn có thể thêm, sửa xóa, danh sách email nhận này.
  • Chọn ngày bắt đầu và kết thúc của hóa đơn. Mặc định hệ thống sẽ tải các hóa đơn trong tháng hiện tại. Chỉnh ngày bắt đầu kết thúc nếu bạn muốn tải thêm các hóa đơn của tháng khác.
  • Chọn loại hóa đơn. Bạn có thể tải về các loại hóa đơn hoặc chọn chỉ tải về hóa đơn chưa thanh toán, quá hạn thanh toán, hoặc đã thanh toán.
  • Chọn các tòa nhà để tải hóa đơn
  • Chọn gửi yêu cầu tải hóa đơn.

Sau đó hệ thống sẽ xử lý yêu cầu tải hóa đơn của bạn 1 cách tự động, và gửi vào email và thông báo lúc hoàn thành. Quá trình này thường sẽ mất tầm 1 phút. Bạn tiến hành mở email, các hóa đơn sẽ được nén lại thành file zip. Bạn tải về theo đường dẫn, giải nén bằng phần mêm như winrar và in ấn.

Tải hóa đơn Tải hóa đơn