Xóa người thuê

Để xóa người thuê, từ màn hình danh sách:

  • Chọn người thuê cần xóa
  • Chọn xóa

Xóa người thuê