Tạo hóa đơn

Một hóa đơn thường sẽ gồm:

 • Tiền phòng trả trước của tháng tiếp theo
 • Tiền dịch vụ trả trước của tháng tiếp theo (ngoại trừ các dịch vụ theo đồng hồ chỉ số như điện nước)
 • Tiền điện nước đã dùng của tháng trước đó
 • Giảm giá
 • Tiền phạt/khách trả thêm

Có 3 loại hóa đơn

 • Hóa đơn theo chu kỳ của hợp đồng: Với loại hóa đơn này bạn chỉ việc chọn tháng lập hóa đơn, và phòng, hệ thống sẽ tự tính các thông tin về tiền phòng, tiền dịch vụ dựa trên thông tin của hợp đồng.
 • Hóa đơn tùy chọn theo thời gian: Với loại hóa đơn này bạn có thể tùy chỉnh thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để tính tiền phòng.
 • Hóa đơn thanh lý: Là hóa đơn được tạo ra khi tiến hành thanh lý hợp đồng

Hóa đơn theo chu kỳ

Để tạo hóa đơn, từ màn hình danh sách, bạn chọn nút cộng màu xanh, góc phải dưới màn hình.

 • Mặc định hệ thống sẽ chọn tháng tiếp theo làm tháng lập hóa đơn. Click vào mục Hóa đơn tiền nhà tháng nếu muốn đổi tháng lập hóa đơn.
 • Chọn phòng cần lập hóa đơn Tạo hóa đơn
 • Tiền phòng sẽ được tính tương ứng với số ngày người thuê ở trong tháng lập hóa đơn. Trong trường hợp người thuê bắt đầu vào ở từ giữa tháng, tiền phòng sẽ đươc tính từ ngày bắt đầu ở đến cuối chu kỳ.
 • Tiền dịch vụ: mặc định hệ thống sẽ chọn lần chốt điện nước gần nhất để tính ra số điện nước đã dùng.
  • Bạn có thể chọn lần chốt dịch vụ điện nước khác bằng cách nhấn vào biểu tượng đồng hồ màu cam ở bên phải
  • Hoặc bạn có thể chỉnh sửa các chỉ số cũ mới, số lượng của từng dịch vụ (Lưu ý, các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tới dữ liệu của lần chốt điện nước đang chọn)
  • Chọn hoặc bỏ chọn ô checkbox màu xanh bên cạnh trái các dịch vụ để thêm hoặc loại bỏ dịch vụ đó khỏi hóa đơn Tạo hóa đơn
 • Nhập thông tin giảm giá, khách trả thêm/phạt nếu có.
 • Nhập ghi chú hóa đơn nếu có
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin của hóa đơn, bạn chọn Lập hóa đơn ở cuối màn hình

Hóa đơn tùy chọn ngày tháng

Hóa đơn tùy chọn ngày tháng là hóa đơn bạn có thể chỉnh sửa ngày bắt đầu và ngày kết thúc tiền nhà tùy ý. Tiền nhà và tiền dịch vụ sẽ được tính tỉ lệ theo số ngày tương ứng. Để tạo hóa đơn tùy chọn từ màn hình danh sách, bạn chọn nút cộng màu xanh, góc phải dưới màn hình.

 • Chọn tab Tùy chọn thời gian ở góc trên phải màn hình
 • Chỉnh sửa tháng lập hóa đơn nếu cần
 • Chọn phòng
 • Mặc định hệ thống sẽ lấy ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tháng lập hóa đơn, bạn có thể chỉnh sửa ngày bắt đầu và kết thúc nếu cần.
 • Các bước còn lại sẽ giống với hóa đơn thường Tạo hóa đơn

Hóa đơn thanh lý

Hóa đơn thanh lý là hóa đơn được tạo ra khi người thuê tiến hành thanh lý hợp đồng. Một hóa đơn thanh lý sẽ gồm:

 • Tiền dịch vụ đã dùng kể từ thời điểm lập hóa đơn gần nhất (chốt dịch vụ điện nước cuối)
 • Tiền các hóa đơn chưa thanh toán nếu có
 • Tiền trả lại khách
  • Tiền phòng trả trước còn thừa (khách đã trả trước 1 tháng, nhưng không ở đủ, nên mình sẽ trả lại số ngày ở còn thừa)
  • Tiền dịch vụ trả trước còn thừa nếu có
  • Tiền cọc
 • Giảm giá nếu có
 • Tiền khách trả thêm/phạt nếu có

Để tạo hóa đơn thanh lý, từ màn danh sách hợp đồng:

 • Chọn hợp đồng cần thanh lý
 • Nhấn thanh lý
 • Nhập thông tin chốt dịch vụ cuối nếu cần Tạo hóa đơn
 • Nhập/sửa thông tin hóa đơn chưa thanh toán, tiền dịch vụ trả lại nếu cần
 • Sau khi điền đầy đủ các thông tin bạn chọn Thanh lý Tạo hóa đơn