Thanh toán hóa đơn

Hóa đơn sau khi tạo xong, khi người thuê thanh toán tiền, hóa đơn cần được chuyển sang trang thái đã thanh toán để ghi nhận doanh thu. Để thanh toán hóa đơn:

  • Chọn hóa đơn cần thanh toán
  • Chọn biểu tượng thanh toán
  • Xác nhận

Thanh toán hóa đơn

Hóa đơn sau khi thanh toán xong sẽ không được chỉnh sửa nữa và sẽ được chuyển sang tab đã thanh toán

Thanh toán hóa đơn