Thêm người thuê

Để thêm mới người thuê, bạn có thể thêm mới từ màn hình danh sách hoặc từ phòng, hợp đồng. Từ màn hình danh sách, bạn chọn nút cộng xanh, góc phải dưới màn hình:

  • Nhập thông tin tên, số điện thoại, số cmt nếu có-
  • Chọn phòng cho người thuê
  • Nhập địa chỉ
  • Thêm ảnh cmnd nếu có
  • Sau khi hoàn thành các thông tin, bạn chọn Thêm người thuê

Thêm người thuê

Bạn có thể chọn nhanh số điện thoại có sẵn trong danh bạ. Để chọn từ danh bạ, bạn chọn biểu tượng danh bạ ở phía bên phải ô nhập điện thoại

Thêm người thuê