Xóa hóa đơn

Lưu ý: hạn chế xóa hóa đơn vì có thể ảnh hưởng tới dữ liệu

Để xóa hóa đơn, từ màn hình danh sách:

  • Chọn hóa đơn cần chỉnh sửa
  • Chọn Xóa
  • Chọn Đồng ý để xác nhận xóa

Xóa hóa đơn