Chốt điện nước

Chốt điện nước là các các lần ghi lại các số điện nước, số lần giặt là của các phòng trọ. Các chốt điện nước này sẽ được dùng để làm cơ sở tính hóa đơn tiền phòng và dịch vụ cho những phòng đó. Chốt điện nước gồm các thông tin phòng, người chốt, ngày chốt và danh sách các dịch vụ như điện nước, chỉ số cũ, chỉ số mới, số lần dùng…