Chỉnh sửa dịch vụ

Để chỉnh sửa dịch vụ, từ màn hình danh sách:

  • Chọn dịch vụ cần chỉnh sửa
  • Chọn cập nhật

Chỉnh sửa dịch vụ