Chỉnh sửa phòng

Để chỉnh sửa thông tin phòng từ màn hình danh sách phòng

  • Chọn phòng cần chỉnh sửa.
  • Chọn biểu tượng chỉnh sửa ở góc trên phải màn hình
  • Nhập thông tin cần chỉnh sửa
  • Sau khi nhập thông tin xong, bạn chọn Cập nhật

Chỉnh sửa phòng