Cọc giữ chỗ

Cọc giữ chỗ là khoản tiền người thuê bỏ ra để giữ chỗ và hẹn chủ nhà ngày sẽ vào ở

Cọc giữ chô