Tạo giao dịch

Giao dịch thu chi trong hệ thống của LalaHome được chia làm 2 loại

 • Hóa đơn của phòng: Các giao dịch này sẽ được tạo tự động, sau khi hóa đơn được thanh toán.
 • Giao dịch tùy chọn: giao dịch này do người dùng tự thêm

Một giao dịch thu chi gồm:

 • Số tiền của giao dịch
 • Nhóm giao dịch: nhóm giao dịch gồm tiền phòng, tiền nhà, hoặc bạn có thể tự tạo nhóm giao dịch của mình (làm theo hướng dẫn sau)
 • Thời gian giao dịch
 • Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản
 • Đối tượng giao dịch: xác định xem giao dịch này là của giao dịch của phòng, của tòa nhà, hay là giao dịch chung của hệ thống
  • Nếu là của tòa nhà: bạn sẽ cần chọn thêm tòa nhà thực hiện giao dich (ví dụ giao dịch Thanh lý tài sản của tòa nhà A)
  • Nếu là của phòng: bạn sẽ cần chọn thêm phòng thực hiện giao dịch (Ví dụ giao dịch Thu tiền phạt của phòng 502)
  • Nếu là của chung hệ thống bạn chọn Khác
 • Ví dụ như hình dưới là giao dịch Thanh lý tài sản của Phòng 2001 với giá trị 2 triệu
 • Ghi chú của giao dịch
 • Ảnh của giao dịch (tối đa 2 ảnh)

Để thêm giao dịch thu chi, từ màn hình danh sách thu chi

 • Chọn nút cộng màu xanh ở góc dưới phải màn hình
 • Nhập số tiền giao dịch Thêm giao dịch
 • Chọn nhóm giao dịch Chọn nhóm
 • Nhập thời gian giao dịch (mặc định hệ thống sẽ nhập ngày hiện tại)
 • Chọn phương thức thanh toán
 • Chọn đối tượng giao dịch: tòa nhà, phòng hoặc là giao dịch khác
 • Với từng loại đối tượng giao dịch, bạn sẽ cần chỉ định thêm đối tượng là gì. Ví dụ tòa nhà nào, phòng nào
 • Nhập ghi chú (nếu có)
 • Thêm ảnh (nếu có)
 • Sau khi nhập xong các thông tin, bạn chọn Thêm giao dịch

Thêm giao dịch