Xóa vai trò

Lưu ý: Không nên lạm dụng xóa vai trò, vì có thể ảnh hưởng tới phân quyền của các nhân viên khác

Vai trò sau khi tạo ra, bạn có thể xóa đi. Để xóa vai trò:

  • Từ danh sách vai trò, bạn chọn vai trò cần xóa
  • Chọn nút xóa vai trò cuối màn hình
  • Xác nhận để xóa vai trò

Xóa vai trò