Xóa dịch vụ

Lưu ý: hạn chế xóa dịch vụ (chỉ dùng trong trường hợp tạo dịch vụ bị lỗi) vì có thể ảnh hưởng tới dữ liệu

Để xóa dịch vụ:

  • Chọn dịch vụ cần xóa
  • Chọn xóa

Xóa dịch vụ