Phân quyền

Sau khi tạo vai trò xong, chủ trọ có thể phân quyền tòa nhà và vai trò cho nhân viên. Để phân quyền cho nhân viên:

  • Từ màn hình quản lý, chọn Danh sách nhân viên
  • Chọn nhân viên cần phân quyền
  • Chọn Cài đặt phân quyền
  • Trong màn hình phân quyền có 2 mục
    • Tòa nhà quản lý: là danh sách các tòa nhà mà bạn muốn nhân viên có quyền truy cập
    • Vai trò: là danh sách các vai trò mà nhân viên có
  • Bạn tick vào các tòa nhà và vai trò tương ứng
  • Chọn nút Cài đặt để xác nhận việc phân quyền

Phân quyền