Chốt điện nước

Để chốt điện nước, từ màn danh sách dịch vụ

  • Chọn biểu tượng dấu cộng màn xanh ở cuối góc phải màn hình để thêm mới chốt.
  • Ở màn chốt điện nước, bạn chọn ngày
  • Chọn phòng cần chốt => Hệ thống sẽ hiện thông tin các dịch vụ và các chỉ số điện nước của lần chốt trước.
  • Bạn nhập thông tin chỉ số mới.
  • Nếu muốn thêm ảnh cho từng dịch vụ, bạn chọn biểu tượng camera ở bên trái mỗi dòng dịch vụ
  • Sau khi hoàn thành, bạn chọn mục Chốt điện nước
  • Chọn Chốt & Tạo hóa đơn (ở cuối màn hình) nếu như muốn tạo hóa đơn luôn sau khi chốt điện nước.

tao-chot