Danh sách nhân viên

Để xem danh sách các nhân viên của doanh nghiệp từ màn hình Cài đặt, bạn chọn Danh sách nhân viên Danh sách nhân viên