Danh sách phòng

Để xem danh sách các phòng hiện tại, từ màn hình home

  • Nhấn vào biểu tượng tòa nhà ở menu dưới màn hình để vào danh sách tòa nhà
  • Chọn tòa nhà muốn xem danh sách phòng

Danh sách phòng